Hipertansiyon

hipertansiyonHipertansiyon sistemik arteriyal kan basıncının sürekli yükselmesi olarak tarif edilir.

Arteriyel kan basıncı; yaş artmasına bağlı olarak normal bir yükselme göstermesine rağmen, diastolik kan basıncının 90mmHg, sistolik kan basıncının 140mmHg’nin altında olması normal tansiyon değerleri olarak kabul edilir. Sistolik ve diastolik kan basınçlarını her ikisinin veya sadece birisinin bu değerlerin üzerinde olması hipertansiyon varlığınından sözettirir.

Hipertansiyon dişhekimi açısından diş tedavisini etkilemesi ve tedbirler alınması gerekmesi açısından kritik rol oynar.

İyi kontrol edilemeyen esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi uyaranlara aşırı tepki söz konusu olduğundan; bu hastalarda diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve angina, konjestif kalp yetmezliği veya nadiren bir serebrovasküler olay (felç, kanama v.b) gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple; hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan önce; kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve şüphelenilen vakalarda doktor konsültasyonuna gidilmelidir. Kontrol altına alınmamış hipertansiyonlularda ideal diş tedavi planı hazırlamak mümkün değildir.

Doktor tarafından kontrol altına alınmamış hafif ve orta hipertansiyon vakalarında; konservatif diş tedavileri ve basit cerrahi müdaheleler yapılabilir. Daha komplike cerrahi müdahalelerin tıbbi tedavi ile hipertansiyonları kontrol altına alınıncaya kadar ertelenmeleri, ertelenemiyorsa doktor konsültasyonundan ve akut hipertansiyonu önleyici tedbirler alındıktan sonra yapılması uygundur.

Diş tedavisinin neden olduğu anksiyetenin kontrolü, hipertansiyonlu hastalarda en önemli konulardan biridir. Yapılan dental girişimlerin zorluğu arttıkça stresi de artar. Stresin hipertansif krizlere yol açabileceği düşünülürse, diş tedavisi öncesinde sedasyon uygulanması gereklidir.

Kontrol altına alınmamış hipertansiyonlularda geniş cerrahi müdahalelerden sonra kanamalara zaman zaman rastlanmaktadır.

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri, diş tedavisini zorlaştırdığından dolayı dişhekimi, hastanın kullandığı ilaçları ve dozları öğrenmelidir.
Bazen, hipertansiyonlu hastalarda hiçbir lokal sebebe bağlı olmaksızın dişağrısı şikayetleri olabilir. Bu ağrının sebebi; pulpa dokusundaki kan basıncının artışına bağlı olarak meydana gelebilen pulpa konjesyonu veya pulpa hiperemisi olabilir.

Hipertansiyonlu hastalarda uzun süren diş tedavileri strese neden olabilmektedir. Bu sebeple, seanslar kısa tutulmalı, tedavi sırasında son derece nazik çalışılmalı ve strese nende olabilecek lüzumsuz acecilikten kaçınılmalıdır.